Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Biały Bór

Ochrona danych osobowych

Obowiązki informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze informuje, iż z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (delej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane
z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych:

 1. Administratorem danych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze z siedzibą przy ul. Nadrzeczna 2a, 78-425 Biały Bór.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@zeto.koszalin.pl
 3. W/w administrator danych osobowych – Miesko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:
  -     ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
  -     ustawy z dnia 28 listopada 2003r.  o świadczeniach rodzinnych
  -     ustawy z dnia 7 września 2007r.  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  -     ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
  -     ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  -     ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
  -     ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
  -     ustalenie uprawnień i wypłat dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetycznego
  -     objęcie ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  -     prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  -     prowadzenie postępowania wobec osób uzależnionych od alkoholu na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 21 ust.2)
  -     przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  -     wspieranie rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  -     wydanie Karty dużej rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r.  o karcie Dużej Rodziny 
  -     Ustawy Kodeksu Pracy
  -     Uchwały Rady ministrów nr 80/2018 z dn. 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P.poz.524)
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt IV celów przetwarzania, tj. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gminie Biały Bór miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biały Borze – przez okres do czasu ich wypełnienia.
 3. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
  1. prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
  2. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
  3. prawo do usunięcia swoich danych na podstawie art.17 Rozporządzenia RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia RODO;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, na podstawie art.21 Rozporządzenia RODO;
  6. prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art.20 Rozporządzenia RODO
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane:

                 a) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek;
                 b) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
                 c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową w celu dostarczenia korespondencji;

 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Imieniny