Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Biały Bór

Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze.
Data publikacji strony internetowej: 2020-12-23.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-12.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • elementy graficzne nie posiadają opisu alternatywnego (alt),
 • brak wpisów title w linkach,
 • utrudnione nawigowanie po stronie bez użycia myszy (za pomocą samej klawiatury),
 • występowanie pustych linków,
 • pliki PDF są skanami dokumentów,
 • brak informacji przy załącznikach (opis, format, wielkość),
 • występują informacje tekstowe udostępniane za pomocą grafiki

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową;
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze, sekretariat.ops@bialybor.com.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (94) 3739737. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Ułatwienia na stronie podmiotowej
- dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
- zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze, ul. Nadrzeczna 2A/2
Siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze  znajduje się w jednym wielokondygnacyjnym budynku użyteczności publicznej. Działalność jednostki obejmuje I piętro.
Do budynku prowadzą dwa wejścia, które są ogólnodostępne w godzinach pracy Ośrodka.
Jedno wejście znajduje się od strony ulicy Górnej i umożliwia dostęp do Ośrodka osobom niepełnosprawnym na wózkach.
Drugie wejście do siedziby Ośrodka jest schodami, znajduje się od strony ulicy Nadrzecznej.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma windy.

Na parkingu przy ul. Nadrzecznej wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej oznaczone znakami pionowymi.

W siedzibie Ośrodka znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, sekretariat Ośrodka, pomieszczenia pracowników socjalnych oraz pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, wychowawcze,  fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, stypendia i zasiłki szkolne. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą dostać się do wszystkich pomieszczeń biurowych Ośrodka wejściem od strony ulicy Górnej.

Dostosowania:

- Do wszystkich pomieszczeń siedziby Ośrodka można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- W instytucji nie ma pętli indukcyjnych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących za pomocą następujących środków komunikowania się:

 • w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty.
 • pocztą elektroniczną: sekretariat.ops@bialybor.com.pl
 • nr telefonu (94) 3739 737
 • faksem (94) 3739 718
 • elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej – ePUAP,
 • drogą pocztową.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Imieniny